25 sep 2019

Standpunt inzake windmolens langs de E34

Afgelopen maanden kregen we via het gemeentebestuur meer info m.b.t. de mogelijke realisatie van 2 windmolenparken, deels in onze gemeente. Deze plannen werden ook openbaar gemaakt voor onze inwoners a.d.h.v. onder andere 2 infomarkten (17 en 19 september). 

Als gemeente zijn we echter niet bevoegd voor het afleveren van de vergunningen in deze kwestie. Wel mogen we een advies verlenen en dat willen we ook graag doen. Aangezien deze projecten veel mensen bezighouden, vinden we het als bestuur belangrijk om dit advies zo breed mogelijk gedragen te hebben. Daarom willen we hierbij rekening houden met de stem van de gemeenteraad die als het ware democratisch alle stemmers in onze gemeente vertegenwoordigt. Zo kunnen we op de gemeenteraad tevens een stemgedrag uiten waarbij elk raadslid zichzelf nog in de spiegel kan kijken en in alle eer en geweten zijn of haar stem kan uitbrengen.

Vanuit Groen Lille willen we deze projecten positief adviseren. Dat doen we omwille van de volgende redenen: 

- De studie van de milieueffecten brengt geen hinder aan het licht. De normen m.b.t. geluidshinder en slagschaduw zullen nooit overschreden worden. De windmolens voldoen ruimschoots aan alle strenge criteria (Vlarum wet)die door de Vlaamse overheid worden opgelegd. Zo wordt de max. toegestane 8u slagschaduw per jaar zelfs herleid naar 0u voor het project Lille-Vorselaar. 

- Dit kadert volgens ons perfect in de visie van het Burgemeestersconvenant 2030, waarbij de gemeente Lille zich evenals talloze andere gemeenten engageert om bepaalde doelstellingen te halen, namelijk:

  • 40% minder CO2-uitstoot creëren op Lils grondgebied;
  • Maatregelen nemen om te kunnen reageren op de effecten van klimaatverandering;
  • Schade van klimaatverandering voorkomen of beperken of eventuele voordelen benutten;
  • Veilige, duurzame en betaalbare energie voorzien voor iedereen.  

- Wij zien het als de plicht van het gemeentebestuur en de gemeenteraad om de toekomst van onze dorpen veilig te stellen. Daarom is er dringend een overstap nodig van fossiele brandstoffen naar alternatieve energie. Willen we onze wereld leefbaar houden, dan is windenergie onontbeerlijk. De opwarming van de Aarde is immers nog maar net op gang gekomen en we dragen nu al de gevolgen van enkele decennia geleden. De impact van onze uitstoot moeten we nog onder ogen krijgen, maar het plaatje oogt alvast niet mooi, zeker niet als we niets doen. 

- De 4 ontwikkelaars die samen deze projecten tot ontwikkeling willen brengen, bieden allemaal participatiemogelijkheden aan voor onze inwoners. We zetten dan ook in op een maximale return lokaal. 

- Windenergie is, samen met zonne-energie efficiënt, goedkoop en veel onschadelijker dan het aanwenden van fossiele brandstoffen. Wetenschappers zijn het erover eens dat deze alternatieve energiebronnen op termijn werkelijk al onze energie kunnen produceren. Daar moeten we dus naartoe streven. Want wat is het alternatief? Nieuwe kerncentrales bouwen lijkt aanlokkelijk, maar de ervaring in het buitenland leert dat deze technologie werkelijk onbetaalbaar is geworden omwille van het veiligheidsaspect. Vlaanderen is daarbij te dichtbebouwd: waar zou een eventueel nieuwe kerncentrale dan wel mogen komen?  

Het NIMBY-gedrag (Not In My BackYard) mag ons inziens niet de hoofdrol spelen in het advies dat de gemeente verleent. Uit de MERs die reglementair opgemaakt werden, blijkt dat er geen overlast voor onze inwoners verwacht moet worden. Mocht dit wel het geval zijn, zijn er steeds bijsturingen mogelijk naar stilstand.  Wel krijgt elke burger van onze gemeente de kans om te participeren in deze investeringen voor de toekomst, op economisch vlak, maar vooral ook voor onze toekomst en die van alle volgende generaties. Met Groen zullen we ijveren tot een zo veel mogelijk lokale herinvestering. Wij krijgen nu de kans om onze verantwoordelijkheid hierin mee op te nemen, en er ook voor onze gemeente en individuele inwoners die dat wensen, voordeel uit te halen. 

Alternatieven voor energieproductie zoals een extra kerncentrale, die we zeker niet in onze buurt willen, en die groot rendement zal bieden aan de exploiterende firma, maar niet aan de burgers, kunnen nooit dezelfde voordelen bieden. Deze leveren vooral extra veiligheidsrisico’s op, iets waar we zeker niet op zitten te wachten in deze tijden waarin we allen een groeiend besef hebben over het belang van een gezonde omgeving en zorg voor onze planeet. 

Windmolens inplanten is dan ook een unieke kans voor onze gemeente. Wat de vermeende maar sowieso beperkte overlast betreft: is onze toekomst dan geen kleine visuele opoffering waard, zeker als je in rekening neemt wat wij en onze kinderen (de toekomst) ervoor terugkrijgen, een schonere wereld die leefbaar blijft? 

Bezorgdheid: opvolging noodzakelijk!

Natuurlijk zijn we ook bezorgd over de eventuele impact voor zij die dichtbij wonen. We staan bovendien kritisch tegenover de beperkte tijd die de burgers, het bestuur en de ambtenaren krijgen om de projecten en de omstandigheden te analyseren. 30 dagen openbaar onderzoek vinden wij niet lang genoeg. Daarom stellen we voor om een opvolgingscommissie in te stellen, waar buurtbewoners, ontwikkelaars en het bestuur in samenspraak de windmolens na eventuele plaatsing kunnen evalueren en bijsturen. Moest er bv. toch iemand last hebben van slagschaduw, dan kunnen de windmolens ingesteld worden zodat die last verdwijnt.

Verder uiten we ook graag onze bezorgdheid omtrent de perceptieoorlog die m.b.t. de mogelijke windturbines is ontstaan en slechts gevoerd werd aan de negatieve zijde. Het recht op vrije meningsuiting is volgens onze partij een recht waar absoluut niet aan getornd mag worden. Toch stellen we ons vragen bij de vaak subjectieve en onwetenschappelijke berichtgeving die is ontstaan vanuit de anti-hoek. Het is namelijk zo dat mensen bang maken met iets slechts (ook al is het niet waar) veel gemakkelijker is dan mensen overtuigen van het goede van de zaak. Wetenschappelijke studies inzake windmolens vertellen ons ook dat iemand die vooraf schrik heeft van de inplanting van mogelijke windmolens er later ook eerder last van zal ondervinden dan anderen (Clark et al. 2018; Kubo et al. 2017).

De laster die onze raadsleden en schepenen mochten ondergaan (kwade telefoons, brieven, scheldpartijen tot het opzoeken van henzelf of hun familie thuis toe) vinden we absoluut niet kunnen. Respect is het codewoord dat altijd en overal overeind zou moeten blijven.

 


‘Agree to disagree’ is een uitdrukking die letterlijk ‘overeenkomen om geen overeenstemming te bereiken’ betekent. Dit past in deze dossiers. Binnen onze coalitie Groen / N-VA in Lille hebben we de afgelopen 9 maanden sterk werk verricht. Dat zullen we blijven doen in de toekomst. We hebben een degelijke visie en plannen waarmee we Lille nu en in de toekomst in de juiste richting willen duwen. Een coalitie bestaande uit Groen en N-VA is in Vlaanderen waarschijnlijk niet voor iedereen evident, maar er zijn al heel wat gemeenten waar we laten zien dat het werkt, zo ook in Lille. Dit dossier zal dan ook geen invloed hebben op onze samenwerking in de toekomst. 

Bij een thema als dit is het belangrijk dat we hier het advies inwinnen van de gemeenteraad, het democratisch orgaan waar de verkozenen van alle partijen hun visie en stem kunnen meegeven aangaande dit dossier, waardoor de gedragenheid duidelijker in beeld komt.

Hoe het verdere verloop van deze dossiers eruitziet, zal afhangen van de bezwaren, de beslissing van provincie, het Vlaams Gewest en de mogelijke vergunningsbetwistingen die nog kunnen volgen.

 


Studies waarvan sprake in dit artikel:

- Contesting facts about wind farms in Australia and the legitimacy of adverse health effects. Clark et al. 2018.
Influences of low-frequency and other noises produced by wind turbines: an epidemiological literature review. Kubo et al. 2017.

 

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren